. Allergopedia

Η εξάπλωση της αλλεργικής και της μη αλλεργικής ρινίτιδας και των ατοπικών νόσων στους ηλικιωμένους©

Βόϊλας Γεώργιος
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα
Αχριάνης Δημήτριος
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Πειραιάς
Βλάχος Αντώνιος
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα
Βάγκος Ιωάννης
Ωτορινολαρυγγολόγος, Λειβαδιά
Γιαννακόπουλος Νίκος
Ωτορινολαρυγγολόγος, Κομοτηνή

Η εξάπλωση της αλλεργικής και της μη αλλεργικής ρινίτιδας  και  των  ατοπικών  νόσων  στους ηλικιωμένους©

Η δημογραφία του κόσμου αλλάζει συνεχώς. Ο γεροντικός πληθυσμός της γης αυξάνει σταθερά. Το πρόβλημα της αλλεργίας αυξάνει σταθερά  στους γεροντικούς πληθυσμούς.
Έχουν γίνει διεθνώς εκτιμήσεις με αντικειμενικές μετρήσεις, της έκτασης του προβλήματος των αλλεργικών νόσων στους γέροντες [1]. 


 
Έχει υπολογιστεί ότι η εξάπλωση της αλλεργικής ρινίτιδας σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων μεταξύ των 60 και 70 ετών στην Ελβετία φτάνει το 13-15%.

Αυτό το ποσοστό δεν πρέπει να υποτιμηθεί, αν και είναι μικρότερο από το ποσοστό που παρατηρείται σε άτομα νεότερων ηλικιών των ≤60 ετών [1].

 

Στην Πολωνία έγιναν  μελέτες σε 16 αντιπροσωπευτικές περιοχές αγροτικών και αστικών πληθυσμών, επί 7124 ατόμων [4176 γυναίκες μέσης ηλικίας  67.5 ± 84.9 ετών και  2948 άνδρες μέσης ηλικίας  66.1 ± 7.2ετών, για την εξάπλωση των ατοπικών νόσων [2].

 

Οι ασθενείς αυτοί εξετάστηκαν κλινικά και  απάντησαν σε ειδικό ερωτηματολόγιο. Σε όλους έγιοναν  οι ενδοεπιδερμικές δοκιμασίες νυγμού με τα συνήθη αεροαλλεργιογόνα  και οι κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης ειδικών ΙgE ανοσοσφαιρινών.

Υποψία ατοπίας διαγνώστηκε στα 1900 από τα 7124 άτομα που αναλύθηκαν (26.7%), περιλαμβανομένων  1117 γυναικών  (26.7% των γυναικών ) και 783 ανδρών (26.6% των ανδρών).

Η μέση νοσηρότητα που σχετιζόταν με την ηλικία και το φύλλο σ’αυτό τον πληθυσμό ήταν 5.9% για το βρογχικό άσθμα, 1.6% για την ατοπική δερματίτιδα/έκζεμα, 12.6%  για την εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα, 17.1%  για την ολοετήσια αλλεργική ρινίτιδα και 6,4% για την πολύμορφη ατοπική νόσο.

Τα συνηθέστερα θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν για τα ακόλουθα αλλεργιογόνα: Μείγμα αγρωστωδών, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, και  Alternaria.
Με την παραπάνω μελέτη επιβεβαιώνεται η υψηλή εξάπλωση της αλλεργικής ρινίτιδας και του βρογχικού άσθματος στους ηλικιωμένους Πολωνούς ασθενείς.
Τα ευρήματα αυτά είναι συγκρίσιμα  με τα ευρήματα επί ομάδων ασθενών μικροτέρων ηλικιών, που έπασχαν από αλλεργίες [2].

 

Ο Song WJ, και οι συνεργάτες έκαναν μια διασταυρωμένη ανάλυση ατοπικών νόσων ,  χρησιμοποιώντας τη βασική σειρά πληροφοριών της Korean Longitudinal Study on Health and Aging, μιας μεγάλης ομάδας ηλικιωμένων γηροκομείου στην Κορέα  (≥65 ετών).

 

Χρησιμοποίησαν προκατασκευασμένα ερωτηματολόγια, προκειμένου να καθορίσουν τη ρινίτιδα, το άσθμα και τη συν-νοσηρότητά τους και τις ενδοεπιδερμικές δοκιμασίες νυγμού , προκειμένου να καθοριστεί η παρουσία ατοπίας. Για  τη συσχέτιση υγείας και ποιότητας της ζωής χρησιμοποιήθηκαν 36 ερωτήσεις.

Στη μελέτη περιελήφθησαν συνολικά   982 ηλικιωμένοι ενήλικες (98.2%).  Η εξάπλωση της ρινίτιδας ήταν 25.6% , η οποία δεν ελαττώθηκε μέχρι την ηλικία των 90 ετών.Η εξάπλωση της ατοπίας ήταν 17.2% (18.8% στους συμμετέχοντες με ρινίτιδας), ενώ η ατοπία δεν έδειξε μια σημαντική σχέση με τη ρινίτιδα. 

Σε μια ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών παρατηρήθηκε σημαντική σχέση μεταξύ του άσθματος και της ρινίτιδας. Μεταξύ των συν-νοσηροτήτων καμιά δεν είχε σημαντική σχέση με τη ρινίτιδα.

Στο ερωτηματολόγιο των 36 ερωτήσεων  η ρινίτιδα σχετιζόταν ανεξάρτητα από τις σωματικές απόψεις της ποιότητας της ζωής. 

Στην παραπάνω μελέτη επιδείχτηκε μια υψηλή εξάπλωση της μη αλλεργικής ρινίτιδας στους ηλικιωμένους ασθενείς, που είχε σημαντική σχέση με το άσθμα και την ποιότητα της ζωής των ασθενών [3].The prevalence of allergic and non allergic rhinitis and atopic  diseases in the elderly©

Τhe demographics of the world are continuasly changing and the  elderly population is steadily increasing.  There is a growing allergy problem in elderly patients. Several studies all over the world  have assessed the prevalence of atopy and allergic diseases in elderly persons with objective measures [1].  

 

It has been estimated that the  prevalence of allergic rhinitis among persons aged between 60 and 70 years in Switzerland in one cohort is of the order of 13-15%. This percentage should not be underestimated, although it is lower than in age groups ≤60 years [1].

In Poland subject recruitment was conducted at 16 sites representative of Polish rural and urban areas, and 7124 subjects, including 4176 women with a mean age of 67.5 ± 84.9 years and 2948 men with a mean age of 66.1 ± 7.2 years, were screened [2].Medical examinations, an original questionnaire, skin-prick testing (SPT) with common aeroallergens, and appropriate serum-specific IgE assays were performed.
Suspicion of atopy was diagnosed in 1900 of the 7124 analyzed patients (26.7%), including 1117 women (26.7% of women) and 783 men (26.6% of men).


The average morbidity associated with age and sex in this population was 5.9% (95% CI, 5.1-6.4) for BA, 1.6% (95% CI, 15.9-19.3) for AD/eczema, 12.6% (95% CI, 10.8-14.6) for seasonal allergic rhinitis, 17.1% (95% CI, 15.9-19.7) for perennial allergic rhinitis, and 6.4% (95% CI, 5.1-7.3) for polymorphous atopic disease.

The most frequent positive results were recorded for the following allergens: mixed grass, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, and Alternaria.
In this  study it is confirmed the high prevalence of allergic rhinitis and bronchial asthma  in elderly Polish patients.These findings are comparable with those involving groups of younger individuals with allergies [2].Song WJ, et al performed a cross-sectional analysis using the baseline dataset of the Korean Longitudinal Study on Health and Aging, a community-based elderly population cohort in Korea (≥65 years old).

They used structured questionnaires, in order  to define rhinitis, asthma, and comorbidity, and allergen skin prick tests were used to define atopy. Health-related quality of life was assessed by short-form 36 questionnaires.

The study included totally  982 elderly adults (98.2%).  The prevalence of rhinitis was 25.6% and did not decrease until 90 years of age.

The prevalence of atopy was 17.2% (18.8% in participants with rhinitis), and atopy did not show a significant association with rhinitis.

In multivariate logistic regression analyses, relations between asthma and rhinitis were significant. Among comorbid conditions, none were significantly associated with rhinitis.
In the short-form 36 questionnaire analyses, rhinitis was independently related to a decrease in the physical aspects of quality of life.

In the  above study it was demonstrated  a high prevalence of nonallergic rhinitis in elderly participants, which was significantly related to asthma and quality of life [3].

References
1. Wüthrich B, Schmid-Grendelmeier P, Schindler C, Imboden M, Bircher A, Zemp E, Probst-Hensch N. Prevalence of Atopy and Respiratory Allergic Diseases in the Elderly SAPALDIA Population. Int Arch Allergy Immunol.2013;162(2):143-8. doi: 10.1159/000351416. Epub 2013 Jul 31.
2. Bozek A, Jarzab J. Epidemiology of IgE-dependent allergic diseases in elderly patients in Poland. Am J Rhinol Allergy. 2013 Sep;27(5):140-145.
3. Song WJ, Kim MY, Jo EJ, Kim MH, Kim TH, Kim SH, Kim KW, Cho SH, Min KU, Chang YS. Rhinitis in a community elderly population: relationships with age, atopy, and asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Nov;111(5):347-351. doi: 10.1016/j.anai.2013.08.015. Epub 2013 Sep 11.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αντιγραφή και χρήση του στο διαδίκτυο ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο μέσο, εκτός και αν ζητηθεί έγγραφη άδεια από τον ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας.